Interpellaties van burgers

Vorstenaren die dat wensen, kunnen de Gemeenteraad interpelleren over onderwerpen van algemeen belang. Dit interpellatierecht van de inwoners is aan welbepaalde regels onderworpen.

Doel?

Het interpellatierecht heeft tot doel zowel de rechtstreekse informatie als de meningsuiting van de burgers over kwesties van gemeentelijk belang te bevorderen. Het is dus een middel om de aandacht van de beleidsvoerders te vestigen op een kwestie die in aanmerking moet worden genomen.

Voorwaarden voor het indienen van een interpellatie bij de Gemeenteraad?

De modaliteiten betreffende de termijnen en de goedkeuring van een interpellatie zijn vastgelegd in artikel 79 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, aangenomen op 17 december 2019 (zie hoofdstuk 4 - blz. 20).

Enkele voorwaarden:

  • Wie kan een burgerinterpellatie indienen

- Minstens 20 personen
- die in de gemeente wonen
- en minstens 16 jaar oud zijn

  • Over welk onderwerp kan een burgerinterpellatie gaan?

De interpellatie moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang en mag geen  persoonlijke aangelegenheden betreffen.
    Onontvankelijk zijn de burgerinterpellaties die betrekking hebben op een aangelegenheid:
- die reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een burgerinterpellatie de afgelopen 3 maanden;
- die in besloten zitting moet worden behandeld;
- die reeds op de agenda van de Raad staat;
- die niet in overeenstemming is met de mensenrechten of racistisch, seksistisch of xenofoob van aard is.

Per zitting van de Gemeenteraad kunnen er maximaal 3 burgerinterpellaties aan bod komen. Als het maximale aantal interpellaties reeds bereikt is, worden de overtollige aanvragen automatisch overgedragen naar de volgende vergadering.

  • Hoe kan men een burgerinterpellatie indienen?

- De aanvraag tot burgerinterpellatie moet schriftelijk worden opgesteld en ondertekend door minimum 20 personen van minstens 16 jaar, die in de gemeente wonen.
- Ze moet in het Nederlands of in het Frans opgesteld zijn en gericht zijn aan de Burgemeester.
- Ze moet minstens 7 volle kalenderdagen vóór de vergadering van de Raad worden overgemaakt aan de Voorzitter en aan de Gemeentesecretaris.
Dat kan per brief of per e-mail naar het Secretariaat (DienstSecretariaat@vorst.brussels).

De aanvraag tot burgerinterpellatie moet duidelijk het volgende vermelden:
- de volledige bewoording van de vraag aan het College of de feiten waarover uitleg wordt gevraagd, alsook een bondige toelichting;
- naam, voornaam, geboortedatum, adres en handtekening van elke aanvrager.
De Voorzitter, bijgestaan door de Gemeentesecretaris, zet de geldig ingediende en door het College ontvankelijk verklaarde burgerinterpellaties in chronologische volgorde van ontvangst op de agenda van de volgende vergadering van de Raad.
Wanneer een aanvraag aanvaard wordt, wordt de eerst vermelde ondertekenaar daarvan op de hoogte gesteld 4 volle kalenderdagen vóór de vergadering van de Raad.

  • Verloop in openbare zitting?

Aan het begin van de raadszitting schetsen 1 of 2 ondertekenaars de problematiek (in totaal max. 10 minuten). De Burgemeester of bevoegde Schepen antwoordt vervolgens rechtstreeks op de interpellatie (max. 10 minuten).
De aanvrager mag vervolgens gedurende maximaal 2 minuten reageren op het gegeven antwoord en sluit de uitwisseling af.

De titel van de burgerinterpellaties wordt vermeld in de agenda van de vergadering van de Gemeenteraad. U kan de debatten dus volgen als u in het onderwerp geïnteresseerd bent.

Buiten de huidige gezondheidssituatie zijn de zittingen openbaar. Momenteel wordt er een YouTube-link verstrekt (enkele dagen voor de vergadering) en kan u de zitting via videoconferentie volgen, rechtstreeks of opgenomen.

U kan de verslagen van de vergaderingen raadplegen via deze link

Meer info: 02 370 26 32

Afdrukken