Openingstijden en sluitingsdagen

 

Openingstijden

Voor de winkels die overdag open zijn, zijn de openingsuren:

  •  tussen 5u00 en 21u00, op vrijdag en de dag voorafgaand aan een feestdag (als de feestdag op maandag valt, is de verlenging tot 21u00 toegestaan op de zaterdag die eraan voorafgaat).
  •  tussen 5u00 en 20u00 de overige dagen.


Voor nachtwinkels zijn de openingsuren:

  • tussen 18u00 en 7u00 ‘s morgens.


Ter herinnering, de voorwaarden om een nachtwinkel te openen:
•    ingeschreven zijn in het handelsregister uitsluitend onder de rubriek "verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen";
•    geen enkele andere handelsactiviteit uitoefenen dan die vermeld in het bovenstaande punt (bijv. phoneshop,…);
•    een maximale netto-verkoopoppervlakte hebben van 150 m²;
•    op duidelijke en permanente manier de vermelding " nachtwinkel” dragen.

Voor phoneshops zijn de openingsuren:

  • tussen 5u00 ’s morgens en 22u00.


Sommige sectoren zijn niet onderworpen aan de sluitingsuren:
•    horecasector: bijv. traiteurs, frietkramen, slijterijen,…;
•    gespecialiseerde ondernemingen: bijv. bloemenzaken, winkels waar videofilms worden verkocht of verhuurd, tabakswinkels, wasserijen, begrafenisondernemers,…;
•    verkoop van kranten en tijdschriften.

 

Terug naar boven

De wekelijkse rustdag

De handelszaken die zich met de rechtstreekse verkoop van producten of dienstenprestaties bezighouden en daarvoor in contact moeten staan met de klanten, moeten één rustdag per week invoeren. Deze verplichting geldt voor alle verkooppunten, met uitzondering van de verkooppunten langs de autosnelwegen.
Onder rustdag wordt een onafgebroken periode van 24 uur verstaan, die om 5 uur of om 13 uur aanvangt en de volgende dag op hetzelfde tijdstip eindigt.

Elke onderneming kiest zelf haar eigen wekelijkse rustdag. Indien zij dat niet doet, is haar rustdag zondag.

De exploitant kan een verklaring van de gekozen rustdag indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar zijn vestiging voor zijn handelsactiviteit of ambacht zich bevindt.
Degene die deze verklaring indient, legt een of meer bordjes waarop de gekozen rustdag (indien niet zondag) vermeld wordt, aan het gemeentebestuur voor. De zegel van de gemeente wordt erop aangebracht en de datum van de verklaring wordt erop vermeld. Het bordje moet op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze aangebracht worden (tenzij de gekozen dag zondag is).
Indien de wekelijkse rustdag onmiddellijk voorafgaat aan een wettelijke feestdag, kan de rustdag verschoven worden naar de dag die op die feestdag volgt. U vindt hierbij de kalender van de afwijkingen die toegestaan zijn door het college van burgemeester en schepenen van Vorst.

NB: De dag kan echter niet gewijzigd worden binnen de zes daaropvolgende maanden.
 

Terug naar boven

De zondagsrust

Het is verboden werknemers ‘s zondag tewerk te stellen. Onder "zondag" verstaat men de astronomische dag, dat wil zeggen van 0u00 tot 24u00.

 De kleinhandelszaken die geen beroep kunnen doen op een afwijking die hen toelaat om tijdens een ganse zondag werknemers tewerk te stellen, mogen hun werknemers 's zondags van 8 uur 's morgens tot 's middags laten werken.

 In bepaalde kleinhandelszaken mogen de werknemers gedurende het hele jaar de ganse zondag tewerkgesteld worden. Het gaat om de volgende kleinhandelszaken:

•    slagerijen, bakkerijen en banketbakkerijen;
•  voedingswinkels die minder dan 5 werknemers per winkel in dienst hebben op het moment dat er van de afwijking gebruik wordt gemaakt; als werknemers worden beschouwd de personen die normaal in de winkel worden tewerkgesteld en die ingeschreven zijn in het personeelsregister van de onderneming die haar activiteit in de winkel uitoefent;
•    dagbladondernemingen;
•   ondernemingen die brandstof of olie voor autovoertuigen in het klein verkopen, maar alleen wat de werknemers betreft die met de verkoop zijn belast;
•    winkels van genees- en heelkundige toestellen;
•    tabakswinkels;
•    winkels van natuurlijke bloemen.

U kunt ook contact opnemen met de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
 Tel: 0800 120 33 – Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel
 

Terug naar boven


Afwijkingen van de werkelijke rustdag 2020

In zitting van 17 december 2019 heeft de Gemeenteraad de kalender met de afwijkingen van de bepalingen van de Koninklijke Besluiten tot invoering van de wekelijkse rustdag in handel en ambacht vastgesteld.
Bijgevolg zullen alle Vorste handelaars van wie de wekelijkse rustdag samenvalt met één van de hieronder vermelde data hun zaak mogen openhouden.

Perioden Aantal dagen Gebeurtenis
van 3 t.em. 9 januari 1 dag opening van de wintersolden
van 8 t.em. 14 februari 1 dag Sint- Valentijn
van 6 t.em. 12 april 1 dag Lentevakantie / Pasen
van 1 t.em. 14 mei 2 dagen Dag van de Arbeid / Moederdag
van 8 t.em. 14 juni 1 dag Vaderdag
van 1 t.em.7 juli 1 dag opening van de zomersolden
van 15 t.em. 21 juli 1 dag Nationale feestdag
van 1 t.em. 7 september 1 dag Start van het nieuwe schooljaar
van 18 t.em. 24 september 1 dag Middeleeuwse Feesten
van 1 t.em. 7 oktober 1 dag weekend van de klant
van 12 t.em. 18 oktober 1 dag Jaarmarkt
van 30 november t.em. 6 december 1 dag Sinterklaas
van 20 t.em. 31 december 2 dagen Wintervakantie

Terug naar boven

Afdrukken