Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvrag om stedenbouwkundige vergunning

 

Datum van de overlegcommissie Advies (pdf)
12/07/2022

EN41 - Duurzaam Wijkcontract “2 Cités”

SV26738 - Alsembergsesteenweeg 180-182

SV27839 - Koningslaan 177

SV27948 - Denayerlaan 9

SV28018 - Jules Franquistraat 23

SV28044 - Marconistraat 81

 

5/07/2022

SV27895 - Henri Maubelstraat 50

SV27914 - Everardlaan 15

SV27922 - Wielemans Ceuppenslaan 50

SV27929 - Bondgenotenstraat 152

SV27944 - Roosendaelstraat 225

SV28017 - Vroegegroentenstraat 61

21/06/2022

SV27586 - Montenegrostraat 101

SV27904 - J-B Vanpéstraat 8

SV27940 - Wielemans Ceuppenslaan 33

SV28002 - Kon. Maria-Hendrikalaan 19

SV28030 - Schermstraat 2

SV28042 - Alsembergsesteenweg 358

SV27533 - Kersbeeklaan 96

 

Afdrukken