Transparantie van de bezoldigingen en voordelen

 

 • GEMEENTE


Bezoldigingen

De wedde van de burgemeester en de schepenen wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikelen 19 en 28 van de nieuwe gemeentewet :

 • de burgemeester ontvangt een wedde die overeenstemt met 102,94118 % van de wedde van de Gemeentesecretaris, nl. € 105.720,95 bruto per jaar;
 • de schepenen ontvangen een wedde die overeenstemt met 75 % van die van de Burgemeester, nl. € 79.290,71 bruto per jaar.


De gemeenteraadsleden ontvangen, wanneer ze de vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen en van de commissies waarvan ze lid zijn, presentiegeld ter waarde van 75,00 € bruto (geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex op 1 januari 2018).
 

Voordelen van alle aard

De burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden genieten geen enkel voordeel van alle aard ten laste van de gemeente.
(De MIVB kent een vrijkaart toe aan elk lid van een Brusselse Gemeenteraad)

 
Representatievergoedingen

De burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden genieten geen enkele representatievergoeding.

 
Werkinstrumenten

De burgemeester en de schepenen beschikken:

 • over een kantoor met meubilair, courant materiaal, een telefoonlijn en een computer;
 • over een touch tablet uitgerust met een 4G verbinding dat toegang geeft tot het elektronische beheer van de beraadslagingen (BOS).


De gemeenteraadsleden beschikken:

 • over een touch tablet uitgerust met een 4G verbinding dat toegang geeft tot het elektronische beheer van de beraadslagingen (BOS).


Deze werkinstrumenten moeten teruggegeven worden op het einde van de uitoefening van het mandaat.

 

  

 • POLITIEZONE

Op niveau van politiezone Zuid ontvangt elk politieraadslid per bijeenkomst van de commissie of van de politieraad een zitpenning ter waarde van € 80,00 bruto (ongeveer 10 vergaderingen per jaar).
De Burgemeester woont de vergaderingen gratis bij.
 


 • OCMW

Op niveau van het OCMW ontvangt een OCMW-raadslid per vergadering van de Raad, van een bijzonder comité of het Vast Bureau een zitpenning ter waarde van € 61,97 bruto. Maandelijks vindt er minder dan één vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn plaats; de regelmaat van de vergaderingen van de andere instellingen (Vast Bureau en bijzondere comités) is wisselend.

Wat de Voorzitter van het OCMW betreft: diens wedde is gelijkgesteld aan dat van een schepen.
 


 • ZUIDERHAARD

Deze is ontstaan door een fusie tussen de Vostse Haard en de Haard van Sint-Gillis. Het is de taak van de Zuiderhaard om een kadaster op te stellen van de vergoedingen en voordelen die zijn mandatarissen ontvangen. De mandatarissen worden aangeduid door de Gemeenteraad of het OCMW.
 


 • INTERCOMMUNALES

Bepaalde gemeenteraadsleden werden door de Gemeente Vorst afgevaardigd naar de volgende intercommunales en instellingen: Sibelga-Interfin, Vivaqua, HydroBru, Brulocalis, Brulabo, GSOB, Intercommunale voor Crematie, IRISteam, Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling.

Aangezien het om intercommunale structuren gaat, is het de taak van de intercommunales om een kadaster op te stellen van de vergoedingen en voordelen die hun mandatarissen ontvangen (deze inlichtingen zullen online worden geplaatst zodra ze beschikbaar zijn).


 • LOKALE VERENIGINGEN

De mandaten die worden uitgeoefend in de vzw’s die tot de gemeentelijke sfeer behoren, worden – op één uitzondering na – gratis uitgeoefend:

Forest Centre Culturel (BRASS), Jeugdhuis van Vorst, Buurthuis Sint-Antonius, La Famille Forestoise, Plaatselijke Opdracht van Vorst, Sociaal Verhuurkantoor van Vorst, Institut Decroly.

De leden van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap ontvangen een zitpenning ter waarde van € 62,00 en dit zowel op het niveau van de AV als van de RvB.

Afdrukken