Kader voor dit initiatief: het GoodMove-plan

 

De zone gedefinieerd voor de burgerraadpleging wordt begrensd door de Koningin Maria-Hendrikalaan, de Guillaume Van Haelenlaan en de Van Volxemlaan en maakt deel uit van de maas ‘Hoogte 100’ in het gewestelijk mobiliteitsplan Goodmove.

La maille 'Altitude Cent'

Het gewestelijk mobiliteitsplan GoodMove

Het College van Burgemeester en Schepenen onderschrijft het gewestelijk mobiliteitsplan "GoodMove". Het moet dit plan op lokaal niveau uitvoeren en het wil dit doen door de omwonenden van de betrokken wijken te raadplegen.

Binnen de 50 ‘mazen’ of ‘wijken’ die door GoodMove gedefinieerd zijn, worden de kwaliteit van het leven, de toegankelijkheid en het wandelen en fietsen geïdentificeerd als belangrijk voor het lokale verkeer. Gemotoriseerd bestemmingsverkeer blijft mogelijk, maar in sommige gevallen zijn omwegen nodig om de actieve vervoersmodi zo min mogelijk te hinderen.

Het transitverkeer daarentegen wordt sterk ontmoedigd binnen de wijken.

 

 

De maas 'Hoogte 100'

Les 50 mailles de GoodMove
 

 

 

 

 

 

De 50 ‘mazen’ van GoodMove

Waarom wordt de Union-wijk door het transitverkeer gebruikt?

In deze woonwijk die het bovenste en onderste deel van Vorst met elkaar verbindt, vermijden bestuurders van gemotoriseerde voertuigen de Guillaume van Haelenlaan en het Rochefortrondpunt, waardoor het doorgaand verkeer verschuift naar deze kleinere straten. Dit zowel door de snelheid als door de rechtlijnige trajecten, het aantal en de grootte van de voertuigen. Verschillende straten worden gebruikt als binnenwegen, wat de wijk onveiliger maakt.

De structurerende assen in het gewestelijk mobiliteitsplan GoodMove maken het mogelijk om dit doorgaand verkeer om te leiden naar wegen die het veilig kunnen verwerken.

 

 

 

 

 

 

 

De 'Union-wijk'


Waarom komt de autoluwe wijk nu ter sprake?

De mazen die door Brussel Mobiliteit werden geselecteerd, genieten een gewestelijke financiering. Omdat de maas van de Union-wijk niet geselecteerd werd, wil de gemeente op eigen initiatief werken aan het autoluw maken van de wijk.

De wijk/maas ‘Union’ is niet geselecteerd als een van de 10 mazen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de komende twee jaar zal implementeren.

De afgelopen jaren zijn er aanzienlijke interventies (plaatsing van preventieve radars, autoluwe driehoek Tulpeboomstraat en Steenbeukstraat) geweest, maar helaas waren deze interventies niet voldoende om het transitverkeer volledig terug te dringen.

Rekening houdend met de recente wegenwerken vlak bij deze wijk, kan er momenteel geen extra budget worden voorzien om deze wegenwerken uit te voeren.

Deze raadpleging is de ideale gelegenheid om samen een circulatieplan voor een autoluwe wijk te herbekijken, aangezien:

  • de tijdelijke ‘speelstraat’ in een deel van de Brusselsesteenweg onlangs verwijderd werd;
  • een deel van de Massenetlaan nog ‘speelstraat’ is om de zone autoluw te houden.

 

Opmerking: de speelstraten rond de Sint-Antoniuskerk en de Orbanstraat krijgen geen volgende testfase. Het autoluw maken van deze wijk zal in 2020-2021 worden bestudeerd in het project Lokaal mobiliteitscontract van het Gewest.

Waarom het transitverkeer omleiden?

Een woonwijk met rustig verkeer verhoogt de veiligheid en maakt verplaatsingen met actieve vervoersmodi op wijkniveau aantrekkelijker. Zo kunnen burgerinitiatieven en het commerciële leven in de buurt zich ontwikkelen.

Transitverkeer is een bron van onveiligheid, want in de spitsuren vertaalt dit zich in een stroom van ongeveer 700 voertuigen per uur - zijnde meer dan op de grote gewestelijke assen zoals de Van Volxemlaan - en die stroom verdeelt zich over de verschillende straten in de wijk.

Daarom besliste het College om een deel van de tijdelijke inrichting op de Massenetlaan te behouden totdat er een algemeen herinrichtingsplan voor de wijk kan worden ingevoerd, in overleg met de omwonenden.

In het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan dat voortvloeit uit GoodMove, werkt de gemeentelijke dienst Openbare Werken samen met een mobiliteitsstudiebureau (Traject) aan een voorstel van een verkeersplan, dat indien mogelijk rekening zal houden met de resultaten van de burgerraadpleging.
 

Afdrukken