Bestanden - belastingen 2021

Belasting op vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in een zaal die meer dan 500 personen kan onthalen
Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies
Belasting op sportevenementen georganiseerd in een zaal die meer dan 500 personen kan onthalen
Belasting op het uitstallen van koopwaren en andere voorwerpen op het openbaar domein
Belasting op het tijdelijk bezetten van de openbare weg ter gelegenheid van bouw , slopings , heropbouw , verbouwings , herstellings of onderhoudswerken van gebouwen
Belasting op het lijkenvervoer en het plaatsen van zegels
Belasting op gedeeltelijk of volledig onbewoonde of onuitgebate bebouwde eigendommen.
Belasting op de vervuiling van de openbare wegen en plaatsen of zichtbaar vanaf deze plaatsen
Belasting op de verdeelapparaten van brandstoffen en smeeroliën toegankelijk voor het publiek
Belasting op de uitrustingen met industriële en of commerciële doeleinden
Belasting op de uithang en reclameborden
Belasting op de tijdelijke bezetting van parkeerplaatsen door een entiteit
Belasting op de tweede verblijfplaatsen
Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatietoestellen tegen betaling door aan het publiek
Belasting op de toestellen waarmee automatisch bankbiljetten gedeponeerd en of afgehaald kunnen worden
Belasting op de samenstelling van administratieve dossiers
Belasting op de richtingspijlen geplaatst voor commerciële doeleinden
Belasting op de reclame inrichtingen
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
Belasting op de plaatsing van stoelen, banken, tafels, terrassen en andere voorwerpen op het openbaar domein
Belasting op de opgravingen
Belasting op de onbebouwde, verwaarloosde terreinen gelegen langs de openbare weg en op de, uit hun aard, onafgewerkte gebouwen.
Belasting op de nachtwinkels
Belasting op de kantooroppervlakten
Belasting op de indiening bij de gemeente van administratieve dossiers inzake stedenbouwkundige en milieuvergunningen en attesten
Belasting op de huis aan huisverdeling en op de openbare weg van niet geadresseerd reclamedrukwerk
Belasting op de gedeeltelijk of volledig verwaarloosde of bouwvallige bebouwde eigendommen
Belasting op de bank en daarmee gelijkgestelde instellingen
Belasting op de ambulante handel
Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op wedrennen
Belasting op de afgifte van administratieve documenten
Belasting op antennes, pylonen en masten voor mobiele telefonie
Belasting betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
Belasting op gedeeltelijk of bebouwde eigendommen.
Belasting op sportevenementen kan onthalen waarvan de uitbaters er zich toe verbinden om de hinder of ongemakken veroorzaakt door hun activiteit te beperken
Belasting op vertoningen en vermakelijkheden kan onthalen waarvan de uitbaters er zich toe verbinden om de hinder of ongemakken veroorzaakt door hun activiteit te beperken
Reglement i.v.m. de retributies betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg van de gemeenteraden van 10 09 19&17 12 19
Retributiereglement parkeerzone Evenement & uittreksel gemeenteraad 17 12 19 NL
Finances – Taxe sur la constitution de dossiers administratifs Annexe NL
Finances Redevance sur la célébration civile des mariages librement demandée par les particuliers annexe NL
Finances – Taxe relative aux décès d’arrivée tardive au cimetière de Forest Annexe NL
15122020 Retributie met betrekking tot de vakantiespeelpleinen en de gemeetelijke stages
Retributie voor het bezetten van standplaatsen op foren en rommelmarkten Middeleeuwse Feesten
Retributie voor administratieve diensten 2021
Afdrukken