Belasting op de gedeeltelijk of volledig verwaarloosde of vervallen bebouwde eigendommen

Afdrukken