Procedure

Voor u een beslissing neemt,

moet u naar de Dienst Milieuvergunningen van de Gemeente (Brusselsesteenweg 112 te 1190 Brussel) gaan om te weten te komen of:

1. u voor uw project een milieuvergunning moet aanvragen.
Alle activiteiten of uitrustingen die opgenomen zijn in de lijst die kan worden raadgepleegd op de site van Leefmilieu Brussel zijn onderworpen aan een milieuvergunning of moeten worden aangegeven.

2. u voor uw project een stedenbouwkundige vergunning, een architect, ... nodig hebt.

In dat geval gaat het om een Gemengd Project;

Een project is gemengd indien er een milieuvergunning voor klasse 1A of 1B én een stedenbouwkundige vergunning moet worden aangevraagd.  Dit is voornamelijk het geval bij nieuwe projecten, bv. de bouw van grote gebouwen of een verandering in de bestemming van een site.  Deze bijzonderheid heeft de volgende gevolgen voor de administratieve procedures:

 • beide aanvragen moeten tegelijkertijd worden ingediend;
 • beide aanvragen worden tegelijkertijd onderworpen aan een openbaar onderzoek.


Om met de werkzaamheden te beginnen, zijn beide vergunningen nodig: zolang de ene niet is afgeleverd, is de andere automatisch opgeschort; indien de ene wordt geweigerd, vervalt de andere.

3. uw eigendom beschermd is of zich in een bijzonder beschermingsgebied bevindt.
Via BruGIS (een cartografische site die het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behandelt) kunt u te weten komen of uw eigendom zich in een bijzonder gebied bevindt.

4. uw project aan een openbaar onderzoek moet worden onderworpen .
Alle milieuvergunningen voor klasse 2, 1A en 1B worden aan een openbaar onderzoek onderworpen.

 

Procedure voor de aanvraag van een milieuvergunning  (2, 1A en 1B)

Van aanvraag tot beslissing:

Ieder soort milieuvergunning volgt een welbepaalde 'reisweg', waarvan de voornaamste haltes de volgende zijn:

 • Een onderzoek van de aanvraag en bezoek aan de installatie door een ambtenaar van het BIM en/of de Gemeente, al naargelang de klasse. Er wordt een dialoog met de beheerder opgestart om te onderzoeken welke overlast zou kunnen worden veroorzaakt en hoe dit zou kunnen worden verholpen.  Deze procedure wordt pas verdergezet indien alle elementen in het dossier aanwezig zijn.
 • Om de buurtbewoners te informeren en de bevolking de mogelijkheid te bieden haar mening te geven, wordt de aanvraag zodra het dossier volledig is onderworpen aan een openbaar onderzoek.
 • Voor klasse 1A en 1B belegt de Overlegcomissie een openbare hoorzitting.  Tijdens deze zitting stelt de beheerder zijn project voor en kan wie gehoord wil worden, zijn mening geven.  Na de hoorzitting discussiëren de leden van de Commissie achter gesloten deuren en maken zij een raadgevend advies over.
 • Vervolgens, indien alle veiligheidsverzekeringen aanwezig zijn (milieu, brand, ...), wordt de milieuvergunning op basis van dit advies afgeleverd of, in het tegenovergestelde geval, geweigerd.

 

Procedure voor inrichtingen van klasse 3

Inrichtingen van klasse 3 volgen niet dezelfde procedure.  Vanwege hun geringere impact volstaat een eenvoudige aangifte bij de Gemeente en worden zij niet onderworpen aan een openbaar onderzoek.  Ze moeten echter voldoen aan specifieke uitbatingsvoorwaarden.

 

Wie levert wat af?

Het College van Burgemeester en Schepenen kent milieuvergunningen van klasse 2 toe (of weigert die) en behandelt de aangiften voor klasse 3.  Daarentegen is het BIM bevoegd om vergunningen voor klasse 1A of 1B af te leveren (of te weigeren).   Het is ook het BIM dat milieuvergunningen aflevert voor installaties van klasse 2, voor tijdelijke inrichtingen van openbaar nut en voor inrichtingen die door een publiekrechtelijke persoon worden gerund (gemeenten, gewesten, OCMW, federale staat, Europese Unie, ...).

De beslissing

 1. Kan de activiteit worden uitgeoefend zonder al te grote overlast voor de buurt of het milieu?
 2. Welke regels moet de beheerder naleven om de buren niet tot last te zijn of het milieu niet te beschadigen?


Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet de ambtenaar over de volgende informatie beschikken:

 • de technische documenten van het aanvraagdossier;
 • indien de inrichting reeds bestaat: de observaties die tijdens de inspectie werden gedaan, de analyse van de eventuele klachten en de diverse controleattesten (technische installatie, lekdichtheid van de watertanks, ...);
 • het verslag van de brandweerdienst (enkel voor bepaalde projecten).


De ambtenaar moet ook beschikken over het advies

 • van de bevolking, zoals geuit tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de vergadering van de Overlegcommissie;
 • van de leden van de Overlegcommissie;
 • van het College van Burgemeester en Schepenen (voor de vergunningen van klasse 1);
 • van de stedenbouwkundig ambtenaar (voor de vergunningen van klasse 1).


Mogelijkheden tot beroep

De door een van de overheden genomen beslissing is pas definitief wanneer er geen mogelijkheid tot beroep meer bestaat of wanneer al deze mogelijkheden werden uitgeput.
Er bestaan twee opeenvolgende mogelijkheden tot administratief beroep tegen de beslissingen of tegen de afwezigheid van beslissing door de overheden die bevoegd zijn voor de aflevering, wijziging, opschorting of intrekking van certificaten of milieuvergunningen.

WIE KAN BEROEP AANTEKENEN?
Iedereen die een procesbelang kan aantonen, kan beroep aantekenen.

Binnen welke termijn?
Beroep moet binnen een termijn van 30 dagen worden aangetekend.  Het gaat steeds om 'kalenderdagen': iedere dag telt, zelfs zaterdagen, zondagen en feestdagen.  Deze termijn wordt berekend vanaf de dag waarop de beslissing op en in nabijheid van de installatie wordt bekendgemaakt.

WELKE FORMALITEITEN MOETEN WORDEN VERVULD?
De brief bevat de aanwijzingen die kunnen worden gebruikt om de persoon die het voorwerp van de betwiste beslissing indient, de motieven waarop hij/zij het beroep baseert en de aanvraag tot herziening van de beslissing te identificeren.

Het instellen van een beroep vereist de betaling van een dossierrecht van 125 euro.  Een ontvangstbewijs van de betaling op rekeningnummer IBAN : BE51 0912 3109 6162 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet bij het brief worden gevoegd.

Het beroep moet eerst per aangetekende brief per post worden verzonden naar het Milieucollege, Vooruitgangstraat 80 bus 1 te 1030 Brussel;
en vervolgens naar de Gewestregering, via de Minister van Leefmilieu, Mevrouw Céline FREMAULT
Kapitein Crespelstraat 35
1050 Elsene

KAN MEN ALLEEN HANDELEN?
Ja.  Om beroep aan te tekenen hoeft u niet noodzakelijk een advocaat in te schakelen.
Het beroep wordt in geschreven vorm beargumenteerd.  Vervolgens wordt de persoon die het beroepsrecht heeft bepaald (en enkel hij/zij, zelf indien hij/zij in naam van een wijkvereniging handelt) door het College of door de Regering gehoord.

MET WIE MOET IK CONTACT OPNEMEN EN WAAROM?
Voor informatie over een milieuvergunning:
BIM - Afdeling Preventie en Vergunningen:
Thurn & Taxissite - Havenlaan 86 C - 1200 Brussel.
Tel.: 02 775 75 31 - Fax: 02 775 77 72

OM KLACHT IN TE DIENEN
Het Gemeentebestuur, Dienst Milieuvergunningen, Brusselsesteenweg 112 te 1190 Brussel.

Afdrukken