Waterbeheer

Schepen: Alain MUGABO

 

Dienst Water 
Brusselsesteenweg, 112
1190 Brussel
Toegangsplan

0800@vorst.brussels
Tel: 02 348 17 01 
 

Alle briefwisseling moet verstuurd worden naar het:
College van Burgemeester en Schepenen
Pastoorstraat, 2
1190 Brussel

Water is een waardevolle rijkdom die behouden en gevaloriseerd moet worden. Het beheer ervan (distributie, afvalwater, afvloeiwater, overstroming,…) is een complexe materie die zware investeringen vergt en op brede basis beheerd moet worden. Het betreft dus een materie die voornamelijk beheerd wordt op gewestelijk niveau.

De gemeente Vorst is één van de gemeenten die in het Brusselse Gewest het meest getroffen wordt door overstromingen gezien haar uitzonderlijke hoogteverschil. Sinds meerdere jaren heeft ze dus gewerkt aan het opzetten van een bestuur en van een doordacht beheer van het water via ondermeer haar reglementering en de inrichting van het grondgebied. 

Enerzijds staat ze ervoor in de volgende opdrachten van openbare dienstverlening te verzekeren: toezicht en opvolging van de werken en van het onderhoud van de distributie- en saneringsnetten, integratie van een gemeentelijk regennetwerk in het kader van stedenbouwkundige inrichtingen, onderhoud van oppervlaktewateren, advies en bijstand aan particulieren, reglementering aangepast aan de strijd tegen de overstromingen. Anderzijds heeft de gemeente, aangezien ze een globale visie en een bijzondere deskundigheid van haar grondgebied bezit, een verhoogde coördinatie van het geheel van de actoren binnen een solidair stroomgebied aangemoedigd. Dit is het gevolg van talrijke samenwerkingen tussen het bestuur, de maatschappelijke organisatie, de gemeenten Ukkel en Sint-Gillis alsook de gewestelijke actoren.

Een duurzaam waterbeheer is vandaag meer dan ooit noodzakelijk. De globale watercyclus in de stad werd lang genegeerd maar moet zwel op kwalitatief als op kwantitatief vlak gerenoveerd worden.  

De gemeente Vorst draagt hiertoe bij op haar niveau! 

 

Heeft u vragen?

Wat te doen bij overstromingen?
Wat zijn de geldende reglementeringen?
Wat is het gemeentelijke regennetwerk?
Kent de gemeente premies toe?
Hoe kan ik de kwaliteit en de samenstelling van mijn distributiewater kennen? 
Hoe kan ik de conformiteit van mijn installaties controleren?
Wie zijn de wateroperatoren in het Brusselse gewest? 

 

Bijkomende inlichtingen:

De instrumenten voor waterbeheer op het perceel: alle info op Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel heeft heel wat tools ontwikkeld bestemd voor professionelen en voor particulieren wat betreft het waterbeheer op het perceel of op het niveau van een wijk (QuadEau). 

 

Een gewestelijk meetnet 

Het Brusselse gewest is in 2001 begonnen met het opzetten van een automatisch meetnet bestemd voor het toezicht van het debiet in de waterlopen, van de neerslaghoeveelheden en van het afvalwater. Het netwerk dat werd overgenomen door de BMWB bij de oprichting ervan in 2007, telt momenteel een totaal van 76 stations verbonden met 153 captoren. Ze zijn toegankelijk op de website.

 

De samenstelling van het distributiewater

U kan de kwaliteit en de hardheid van het water raadplegen in de klantenhoek van de site van Vivaqua of op de site van Leefmilieu Brussel.

 

De Conformiteit van de installaties en de technische voorschriften 

De vereniging Belgaqua antwoordt op de vragen over de waterkwaliteit en de te volgen bepalingen om ze te beschermen. 

Er zijn meerdere publicaties beschikbaar op hun website:

  • De huishoudelijke waterbehandeling
  • Blauwboek 
  • Repertorium van conforme apparaten en goedgekeurde beveiliginge
  • Technische voorschriften voor binneninstallaties 

 

Er is een gratis oproepnummer in dienst tijdens de kantooruren: 0800-14614

Afdrukken