De eindhalte en het traject van bus 48

Interpellatie van de heer Laurent Hacken (cdH), gemeenteraadslid aan het College betreffende de eindhalte en het traject van bus 48

 

Gemeenteraad van 30 juni 2015

Enkele maanden geleden werd het einde van het traject van bus 48, waarvan de eindhalte gelegen is voor het station van Ukkel Stalle, gewijzigd, en dit om de MIVB in staat te stellen gebruik te maken van dubbele bussen op deze lijn, die één van de meest gebruikte lijnen is in het Gewest, en waarvan vele Vorstenaren gebruik maken want ze loopt door de gemeente vanaf het Albertplein tot aan Gatti de Gamond via het Rochefortplein.
De nieuwe route zorgt ervoor dat de Messidor wijk en de « Kersbeek wijk » kunnen genieten van een halte die dichterbij huis ligt vanuit het stadscentrum. Op zich, theoretisch gezien, goed nieuws dus voor de Vorstenaren !
Deze route blijkt echter problemen te stellen, in het bijzonder in de Haveskerckelaan, die technisch gezien niet in staat is om de doorgang van deze immers eerder zware en enorme bussen te absorberen : het gaat hier over afgerukte buitenspiegels, een aanzienlijke beschadiging van het wegdek, en zelfs barsten in de woningen.
Mijn eerste vraag heeft betrekking op deze problemen :

Heeft u deze problemen objectief bekeken met deskundigen ? Om hoeveel huizen gaat het hier, hoeveel gevallen van beschadiging van voertuigen,... ?
Volgens de pers wil het College gewoonweg deze nieuwe route schrappen, met het risico dat de Vorstenaren deze nieuwe halte reeds verliezen, en vooral op gevaar af dat het station Ukkel Stalle gewoonweg niet meer bediend zal worden; het aantal reizigers in dit station blijft nochtans stijgen en met de komst op een dag van het GEN zal dit nog toenemen !
Is dat uw officiële standpunt ? Is het niet mogelijk om de weg te verstevigen zodat beschadigingen van het wegdek en van de woningen verhinderd worden ? Aangezien de begroting blijft wat ze is, en de programma's van wegrenovaties reeds vastgelegd zijn, kan dit zoniet volgend jaar overwogen worden ? Indien dit niet mogelijk is, wat is dan de alternatieve piste die u voorstelt ? Is deze dezelfde als die van de gemeente Ukkel, die overigens ook ontevreden is over de nieuwe route maar in dit geval omdat de route een wijk helemaal niet meer bedient (en niet omdat ze een nieuwe wijk bedient) ? Er wordt gesproken over een eindhalte op de Globelaan, wat volgens ons de slechtste oplossing zou zijn : alle mensen die lager wonen en moeilijkheden hebben om te stappen, moeten hetzij telkens tot boven klimmen, hetzij een bus nemen die twee haltes verder gedurende 10 à 15 minuten op zijn eindhalte zou stoppen !
Het niet meer bedienen van het station Ukkel Stalle zou overigens een zeer negatief signaal betekenen naar het federale niveau toe, wanneer men weet dat de NMBS al deze momenteel te weinig uitgebate stationnetjes in het vizier heeft maar die een noodzakelijke schakel zouden kunnen worden van het aanbod aan openbaar vervoer in Brussel indien ze frequenter gebruikt zouden worden.

Ik dank u voor uw antwoorden.

Laurent Hacken
Gemeenteraadslid


Antwoord van de heer Englebert de heer Jean-Claude Englebert, Schepen van parkeerbeleid en mobiliteit en van de heer Marc Loewenstein, Schepen van Openbare Werken

De heer Englebert antwoordt dat niemand tevreden is over de onderbreking van de verbinding.
De gemeente had positief gereageerd op de vraag van de MIVB om “accordeonbussen” te gebruiken maar had gevraagd dat er een halte op het grondgebied van Vorst zou komen dit omdat de bus 48 werd omgeleid. Heel vlug werden er problemen vastgesteld, niet alleen met de wegenis, maar eveneens qua veiligheid. Er is een officieel rapport van de politie waarin de veiligheidsproblemen worden aangekaart. Ukkel, Vorst, de politie en de MIVB zijn samengekomen om een oplossing te bedenken door de doortocht langs de Biezenlaan et de de Haveskerckelaan en het aandoen van het station van Ukkel Stalle, maar daarom zou de bus rechtsomkeer moeten maken aan het station van Ukkel Stalle, hetgeen de afschaffing van parkeerplaatsen met zich mee zou brengen. Het Ukkelse college heeft deze mogelijkheid niet weerhouden. De twee gemeentebesturen hebben een zelfde beslissing aangenomen om een gemeenschappelijk front tegen de MIVB te vormen. In deze beslissing werd om een halte in de Globelaan verzocht en een lokale bediening door kleinere bussen tussen Globe en het station van Ukkel Stalle. De MIVB vond dit voorstel onaanvaardbaar Er is een Stuurplan in de maak, een van de voorwaarden is dat de bus 48 opnieuw het station van Ukkel Stalle aandoet.

De heer Loewenstein vult aan : “ De problemen betreffen niet alleen de de Haveskerckelaan maar eveneens de Biezenlaan, want de structuur van deze staten laat het rijden van accordeonbussen niet toe. Er bevinden zich kasseien onder het asfalt en sinds de doorgang van de accordeonbus 48 stelt men meer en meer schade vast, vooral op het niveau van de straten. Daarenboven zijn er ook problemen met de breedte van deze straten wanneer er gedraaid moet worden op het niveau van het kruispunt Gati De Gamond /Biezen en Biezen/de Haveskercke en er zijn opstoppingen op het niveau van de rotondes en het kruisen van de bussen met de auto’s die in tegenovergestelde richting rijden. Dit heeft gevolgen op het niveau van de infrastructuren, want de bussen rijden systematisch op de voetpaden van de de Haveskerckelaan. Op dit ogenblik werd de schade nog niet door experts vastgesteld, maar wel door de dienst wegenis van de gemeente die een zekere expertise op dit gebied heeft, expertise die ik niet in vraag stel. Een oplossing zou zijn om alles te asfalteren, éénrichtingsverkeer in te voegen en een grote bocht te voorzien , maar dit noodzaakt om de koffer van de straat te heraan leggen. Deze werken worden geschat wordt op 7 à 800.000 €.
De MIVB is niet akkoord om deze investering te doen. De bewoners hebben scheuren in de muren van de woningen vastgesteld. Sommigen hebben dit aan de klantendienst van de MIVB meegedeeld, anderen gaan hun verzekeringsmaatschappij aanspreken, en misschien zal er verhaald worden op de gemeente indien deze verantwoordelijk wordt gesteld. We wachten nog altijd op een antwoord van de Minister op de vraag wie er verantwoordelijk is wanneer er schade veroorzaakt is door het voorbijrijden van zwaar verkeer. Behalve de initiatieven die de heer Englebert heeft vermeld, zal ik nog twee initiatieven opsommen:

  1. Eind april, werd er een emailbericht naar de MIVB verstuurd met de vraag wie verantwoordelijk is voor de schade aan de huizen die veroorzaakt is door het voorbijrijden van de bussen. Het antwoord van de MIVB luidt als volgt: De gemeente is verantwoordelijk want zij is de beheerder van de wegenis.
  2. Daarop hebben wij twee maal naar de MIVB geschreven om te vragen de straten te herstellen en indien ze in gebreke blijven zullen wij de herstellingen zelf uitvoeren en ook het doorgaan van zwaar verkeer verbieden want het heeft geen nut om de wegen te herstellen indien het zwaar verkeer blijft voorbijrijden. De gemeente wil een oplossing vinden die rekening houdt met alle parameters en ik hoop dat we binnenkort een oplossing vinden die aan ieders wensen voldoet.

De oplossing zou zijn om de oude route te volgen, zonder naar Stalle te gaan maar onder voorwaarde dat in het Nieuwe Stuurplan de verbinding Ukkel/Anderlecht ook het station van Ukkel Stalle aandoet. Op dit moment is dit in de handen van minister Smet.”

Afdrukken