Motie betreffende een verbintenis van de gemeenten met het oog op COP21

Voorstel van motie betreffende een verbintenis van de gemeenten met het oog op COP21 (Conferentie over klimaatverandering van Parijs in november 2015).

 

De Gemeenteraad van Vorst,

  • Zich ervan bewust dat onze gemeente en onze grondgebieden niet ontsnappen aan de gevolgen van de veranderingen van het klimaat (bv. overstromingen, verlies aan biodiversiteit, …), maar ook van het feit dat zij, in aanvulling op de verbintenissen van de Staten, de Gewesten, het maatschappelijke middenveld en de privésector, duurzame oplossingen kunnen aanbrengen om een antwoord te bieden op deze uitdaging;
  • Zich ervan bewust dat de wetenschap en het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change; Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering) ons waarschuwen voor de ernstige risico’s die onze planeet bedreigen zolang wij onze productie- en consumptiewijzen de volgende jaren niet veranderen om de stijging van de wereldtemperatuur te beperken tot minder dan twee graden;
  • Overwegende dat de Internationale Klimaattoppen tot op heden nog niet hebben geleid tot een globaal akkoord over het klimaat dat voldoende ambitieus is;
  • Overwegende dat de investeringen inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en de beslissingen inzake minder CO2-producerende mobiliteit en voeding kunnen bijdragen aan zowel de daling van de energiekosten als onze economie, en dit door de schepping van banen in duurzamere sectoren;
  • Overwegende dat de lokale en gewestelijke uitvoerende machten als beslissingsbevoegde organen sleutelactoren zijn in de uitvoering van acties op gewestelijk en lokaal niveau en bij het aansporen van de belanghebbende partijen en burgers, en dit door middel van een systematische aanpak van het stadsbeheer (stedenbouw, vervoer, energie, weerstand van de gebouwen, …). Het in actie treden van de lokale executieven betekent op korte termijn een aanzienlijk vermogen tot reductie van de uitstoot van broeikasgassen, in het bijzonder voor de periode 2015-2020, en speelt een essentiële rol in de aanpassing aan de klimaatverandering op hun territoria;
  • Overwegende dat de volgende internationale klimaattop in november 2015 in Parijs (COP21) doorslaggevend zal zijn en zal moeten uitmonden in een ambitieus en dwingend akkoord voor de periode na 2020;

 

Beslist de volgende resolutie aan te nemen:

Wij, gemeenteraadsleden, herinneren eraan

Dat de strijd tegen de veranderingen van het klimaat een doorslaggevende inzet zijn voor onze steden en gemeenten en het huidige en toekomstige welzijn van onze burgers;

Dat meer dan 6 000 steden en gemeenten in Europa, gegroepeerd in netwerken (Burgemeestersconvenant, Enegycities, Iclei, …) zich er al toe verbonden hebben om tegen 2020 minstens 20% minder broeikasgassen uit te stoten;

Dat de hiertoe reeds ondernomen acties het o.m. dankzij ‘klimaatplannen’ mogelijk hebben gemaakt om niet alleen hun uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen, maar ook om nieuwe banen te scheppen, de energiearmoede te verminderen, te strijden tegen de luchtvervuiling die de gezondheid van de burgers schaadt en onze grondgebieden en ondernemingen op het pad van de energietransitie te zetten;

Dat de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2013 het BWLKE (ordonnantie Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) heeft aangenomen en dat het Lucht-Klimaatplan die daaruit volgde op dit ogenblik wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek;

Dat een gezamenlijke dynamiek tussen alle overheidsniveaus en een sterke ondersteuning van de lokale initiatieven absoluut noodzakelijk is.


Van onze kant verbinden wij ons ertoe:

  • Ons huidige beleid te versterken en er samen met al onze partners naar te streven de huidige doelstellingen die door de Europese Raad Milieu worden voorgesteld te bereiken, het aandeel hernieuwbare energie op onze grondgebieden te vermeerderen tot 27% en de energie-efficiëntie met 30% te verbeteren;
  • Onze samenwerking en het delen van ervaringen met andere lagere overheden te versterken, door ons te engageren in de dynamiek van het Burgemeestersconvenant en het stedennetwerk;
  • De gemeentelijke openbare investeringen en de openbare opdrachten waar mogelijk te oriënteren in de richting van koolstofarme keuzen en sectoren en tussenbeide te komen in verschillende sectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen, zoals de isolatie van gebouwen, mobiliteit (o.a. openbaar vervoer), energieleveringen, het afvalgebruik, de voeding in de plaatselijke gemeenschappen, …


Ten slotte roepen wij de Europese Overheden ertoe op hun steun aan de acties van de lokale overheden in de strijd tegen de veranderingen van het klimaat te versterken, zodat deze zouden kunnen genieten van een rechtstreeksere en krachtigere Europese financiering;

En bevestigen wij onze vastberadenheid om op ons niveau bij te dragen aan de verbintenissen die onontbeerlijk zullen zijn voor het succes van COP21.

Afdrukken